fbpx

DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA

Diagnostyka jest podstawą skutecznego leczenia. Jej rola jest kluczowa – to dzięki niej można rzetelnie ocenić charakter danego problemu i znaleźć jego faktyczną przyczynę. Pozwala ona również uzyskać informacje potrzebne do zaplanowania leczenia w sposób jak najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy dla Pacjenta.

RTG zębów Jastrzębie Zdrój

Wiemy, że poszukiwanie placówki diagnostycznej, a następnie dostarczenie lekarzowi wyników badań jest czasochłonne i niezbyt wygodne. A właśnie czas gra dużą rolę w stomatologii. Wcześnie rozpoczęte leczenie pozwala uniknąć komplikacji, które pojawiają się, gdy choroba osiągnie bardziej zaawansowane stadium.

Mając to na uwadze, stworzyliśmy własne centrum diagnostyczne. Dzięki temu potrzebne badania jak na przykład RTG zębów, możesz wykonać u nas na miejscu, a wyniki od razu zostaną udostępnione lekarzowi. Pozwala to możliwie jak najszybciej rozpocząć leczenie.

Tomografia komputerowa

To najbardziej szczegółowa metoda obrazowania obszarów czaszki. Dzięki tomografowi uzyskuje się trójwymiarowy obraz tkanek kostnych twarzoczaszki w różnych przekrojach. Badanie to jest szczególnie przydatne w implantologii i protetyce. Pozwala na precyzyjne ocenienie stanu tkanki kostnej i przebiegu kanałów nerwowych. Ale tomografia przydaje się również do określania występowania w jamie ustnej próchnicy i stanów zapalnych. Stosuje się ją również przy ekstrakcji zatrzymanych ósemek do obrazowania przestrzennego położenia zęba i jego odległości od nerwu zębodołowego.

 • Daje możliwość wglądu w stan całego uzębienia oraz wszystkie tkanki przyległe;
 • Dzięki badaniu tomograficznemu możliwe jest ukazanie wymiarów kości, które konieczne jest do prawidłowego leczenia implantologicznego i chirurgicznego;
 • Jako badanie kontrolne daje możliwość wykluczenia chorób nowotworowych, zapaleń i innych groźnych schorzeń twarzoczaszki;
 • Wskazane we wszystkich rodzajach leczenia stomatologicznego.

Tomografia CBCT szczęki i żuchwy:

RTG Zęba

Badania rentgenowskie to w stomatologii najczęstszy rodzaj stosowanej diagnostyki. Promienie RTG są w różnym stopniu pochłaniane przez poszczególne tkanki, dlatego prześwietlenie z ich wykorzystaniem pozwala na uzyskanie dokładnego wewnętrznego obrazu anatomicznej budowy zębów oraz ich otoczenia.

RTG zębów może być potrzebne w ramach leczenia zachowawczego (pozwala zobaczyć zmiany próchnicowe niewidoczne podczas przeglądu stomatologicznego) oraz przed leczeniem kanałowym (umożliwia dokładne określenie liczby kanałów korzeniowych i kształtu korzeni).

RTG punktowe obejmuje niewielki obszar – zaledwie jeden lub dwa zęby. Pozwala zlokalizować niewidoczne ogniska próchnicy, a także mikropęknięcia powierzchni zębów i patologiczne zmiany znajdujące się w ich wnętrzu.

Zdjęcie pantomograficzne obejmuje znacznie większy obszar – pełne łuki zębowe, a także stawy skroniowo-żuchwowe i zatoki. To badanie o uniwersalnym zastosowaniu, najczęściej wykonywane, gdy potrzebna jest ocena stanu tkanek kostnych i ich przyrostu, a zatem w leczeniu implantologicznym i protetycznym.

Dowiedz się więcej

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o diagnostyce, zapraszamy do Specjalistycznej Poradni Stomatologii i Implantologii Michała Posturzyńskiego. Na wizytę możesz się umówić, dzwoniąc pod numer 32 307 57 85 lub wypełniając formularz.

Informacje
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko
+
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Rok 2021

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

NZOZ „Centrum medyczno-Stomatologiczne Mazowiecka 10”
Stomatologia M. Posturzyński
Ul. Mazowiecka 10, 44-335 Jastrzębie Zdrój

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
polegająca na:
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
 1. Aparat stomatologiczny do zdjęć punktowych MyRay RX DC firmy Cefla S.C.
 2. Aparat pantomograficzny CS 8100 3D firmy Carestream
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich
 1. Pracownia rentgenowska

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

 1. Decyzja nr 254/2013 z dnia 26-07-2013– Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 2. Decyzja nr 484/2019 z dnia 25-10-2019– Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie
jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data wydania – nie dotyczy

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych dozymetrycznych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych
określonych dla pracowników. W dniu 11-07-2012 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg MyRay RX DC firmy Cefla S.C. podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.
Opinia Inspektora ochrony radiologicznej dotycząca ochrony przed promieniowaniem jonizującym
+
Opinia Inspektora ochrony radiologicznej dotycząca ochrony przed promieniowaniem jonizującym1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 rok ( 12 miesięcy )

NZOZ „Centrum medyczno-Stomatologiczne Mazowiecka 10”
Stomatologia M. Posturzyński
Ul. Mazowiecka 10, 44-335 Jastrzębie Zdrój


Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe zgodnie nowelizacją z art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz

ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1593)

I. Wykaz źródeł promieniowania 

Jednostka wyposażona w aparaty RTG (lampy rentgenowskie):
 • Stomatologiczny punktowy MyRay RX DC firmy Cefla S.C.
 • antomograf CS 8100 3D firmy Carestream


Jednostka  posiada zaopiniowane projekty osłon stały i zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni.
Udokumentowane  pomiary rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego w otoczeniu aparatu.
 

II. Gabinet Stomatologiczny RTG w/w jednostce  jest terenem nadzorowanym. 
Teren ten ogranicza się do pomieszczeń zgodnie z projektem osłon stałych : Gabinet RTG .

W trakcie wykonywania ekspozycji mogą przebywać tylko osoby zatrudnione w jednostce i zakwalifikowane do kategorii „B” oraz Pacjent.
Teren ten jest zabezpieczony przed niespodziewanym wejściem osób postronnych/ drzwi otwierają się klamką od wewnątrz.
W Jednostce prowadzona jest dozymetria indywidualna proponowane ograniczniki dawek do 6 mSv na rok.
Personel zakwalifikowany do kategoria narażeni „B”.
Z wyników dozymetrii indywidualnej za okres 1.01. 2021 do 31.12. 2021 r – brak wskazań do zmiany kategorii narażenia .
Ewidencja dawek po uzyskaniu odczytów z bieżącego okresu pomiarowego – zostanie przekazana do kierownika jednostki.
Personel zakwalifikowany do dozymetrii indywidualnej na bieżąco informowany o otrzymanych wynikach
Personel na posiada aktualne szkolenie w zakresie 
 
Dokumenty wymagane przepisy aktualizowane na bieżąco / personel potwierdzał zapoznanie 
 • wykaz aktów prawnych
 • zakładowy plan postępowania awaryjnego 
 • program zapewnienia jakością
Diagnostyka

ZAPISZ SIĘ NA KONSULTACJĘ

W Specjalistycznej Poradni Stomatologii i Implantologii Michała Posturzyńskiego leczymy kompleksowo i z dbałością o komfort Pacjenta.

  error: Content is protected !!